چاووشي بازگشت از مكه وكربلا

 

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

 

درمؤسسه فرهنگي هـدا نِـت

 

Hodanet.net

 

***************************

 

اشعاربازگشت ازمكه ومدينه

 

اين قسمت رباعيات

 

سروده شده ايام بازگشت حاجيان سال1389

 

توسط باقري پور

 

************

 

اول به مدينه مصطفي را صلوات***دوم به نجف شيرخدا را صلوات

 

سوم به بقيع و چار امام معصوم***چارم به حسين و كربلاراصلوات

 

*********************************

 

اول به مدينه مصطفي را صلوات***دوم به خراسان و رضا را صلوات

 

سوم به قم و حضرت معصومه پاك***چارم به حسين سرجدارا صلوات

 

******************************************

 

اول به مدينه مصطفي را صلوات***دوم به علي مرتضي را صلوات

 

سوم به امام مهدي آن صاحب ما***چارم به شهيدكربلارا صلوات

 

******************************************

 

اول به مدينه مصطفي را صلوات***دوم به ائمّه ي هُدي را صلوات

 

سوم به ولي عصرآن حجت حق***چارم به شه طوس رضارا صلوات

 

******************************************

 

حاجي زحج آمده كنون با بركات***ريزيد به پاس مقدمش نقل ونبات

 

گوئيد براي خيرمقدم اين حاجي***بفرست مدام برمحمد صلوات

 

***************************************

 

حجاج كه از مدينه باز آمده اند***از نزد ائمه حجاز آمده اند

 

ديدند بقيع وچار امام معصوم***كردند دعا و سرفراز آمده اند

 

***************************************

 

حجاج بدست يك ورق آمده اند***ازحج و طواف و بيت حق آمده اند

 

دارند بدست نامه بخشش زگناه***بالطف خدا رب فلق آمده اند

 

*****************************************

 

حجاج كنون بري زهرجرم وخطا***ازرحمت حق ديده بسي لطف وعطا

 

برگشته زحج سوي وطن آمده اند***دارند ز اين سفر بسي خاطره ها

 

******************************************

 

حجاج كنون بخانه باز آمده اند***باحج و زكوة و بانماز آمده اند

 

ديدند صفا و مروه و بيت خدا***ازبيت خدا چه سرفراز آمده اند

 

****************************************

 

حجاج پس ازشعورمشعرو صدقِ صفا***اندر عرفات ديده عرفان و وفا

 

اكنون بسوي وطن چه شاد آمده اند***گشتند كنون بري زهرظلم وجفا

 

***************************************

 

**************************

 

***************

 

اين قسمت چاووشي

 

سروده شده توسط باقري پور سال 1389

 

شكرخدانصيب من امسال مكه شد***بيت الحرام و بلدامين شهربكه شد

 

شكر خدا زعهده حج آمدم برون***لطف خدا به مكه مرا گشت رهنمون

 

كرديم طوف كعبه و سعيِ صفا،نماز***كرديم با خدا ي كعبه خود راز با نياز

 

ماديده ايم مشعر و عرفات و دگر منا***ديديم جمره ها وسنگ و شياطين وريگها

 

طوفيده ايم گرد كعبه به چندين بارها***كرديم سعي و مروه برفتيم ازصفا

 

بسياركعبه را زلطف خداكرده ايم نگاه***آنجا شناخته زلطف خدا راه را زچاه 

 

اندرمدينه بيت نبي مسجدالنبي*** ديديم بارها همه هر روز و هرشبي

 

 ديديم ما مدينه گنبد خضرا ي احمدي***گفتيم آن زمان همه صلوات محمدي

 

دربين قبرومنبرو آن باغي ازبهشت***رفتيم آن زمان پي تقدير و سرنوشت

 

خوانده نماز و كرده دعا بهر مؤمنين***كرديم التماس حضرت حق دين و هم يقين 

 

رفتيم در بقيع و بديديم چار امام***داديم ما كنار تربت مظلومشان سلام

 

مداح روضه خواند بهرغريبي آن چهار***كرديم گريه بر غريبي آن قبربي مزار

 

چون شد غروب غربتشا ن آشكارشد***تاريك و بي فروغ همي آن مزارشد

 

ازحج وعمره ما كه كنون بازگشته ايم***با زندگي ديگري زنو آغازگشته ايم

 

كن اي خدا نصيب دگرباراين سفر***همراه باقري كه شودياراين سفر

 

*********************************

 

نشودلال زبان بلبل شيرين حركات***كه بگويد به علي و به محمدصلوات

 

******************************

 

بارالها تو نما ياري ما وقت ممات***كه بگوئيم مدامًا به محمدصلوات

 

***********************

 

نشود لال زباني كه به هنگام ممات***بفرستد به علي و به محمدصلوات

 

***************************************

 

******************

 

*********

 

حاجي آمد اينك از بيت خدا***پاك و مؤمن با وفا و باصفا

 

گويد اينك ما زحج برگشته ايم***ما به خيل حاجيان پيوسته ايم

 

آمديم ازبيت حق اي دوستان***كاش ميبوديد درآن بوستان

 

گرنبوديد همره ما ليك ما***كرده ايم آنجا برايتان دعا

 

اولين بيت خدا روي زمين***هست اندرمكّه و بلدُ الامين

 

درطواف و درحرم سعي وصفا***يادتان بوديم ازمهر و وفا

 

دركنارزمزم و بيت الحرام***دركنارحجر و در ركن و مقام

 

گاه لمس چارركن ازچارسو***كه نمودم لطف حق را جستجو

 

گاه بوسه برحَجَر،گاهِ نماز***گاه قرآن خواندن و راز و نياز

 

گاه چرخيدن به گِردِ كردگار***گِردِ كعبه ازيمين و از يسار

 

دركنارمستجار و توبه گاه***وقت استغفار از جرم و گناه

 

وقت بوسه بر حَجَر اندرحَرَم***وقت لَمس حِجْر و رُكن و مُلتَزَم

 

وقت تكبير و دعا اندر حطيم***كه زترس حق شود دلها دونيم

 

درميان حِجْر و زير ناودان***زيرميزاب طلا ي جاودان

 

كوه نور و اندر آن غارحِرا***كه درونش هست صدها ماجرا

 

كوه ثور و هست در آن غارثور***مامني بهرنبي ازظلم وجور

 

درعرفات و منا و هركجا***روزوشب بوديم در حال دعا

 

يادتان بوديم ياران ازوفا***بادعا و ذكر و باصدق و صفا

 

بانيابت ازشما درهر مقام***با نماز و با دعا و با سلام

 

درطواف و درزيارت ما مدام***يادتان كرديم درهر صبح وشام

 

درمدينه هركجا بوديم ما***مينموديم بهر همكاران دعا

 

درمدينه چون زيارت كرده ايم***جايتان آنجا عبادت كرده ايم

 

مسجدپيغمبر و وقت نماز***گاه قرآن خواندن ورازو نياز

 

در كنار بيت زهرا ي بتول***كه زظلم دشمنان بودي ملول

 

جايتان خالي بسي ناليده ايم***رُخ به ديوارودرش ماليده ايم

 

دربقيع و چار معصوم و امام***برامامان جايتان كرده سلام

 

دراُحُد نزدشهيدان رفته ايم***برسرِايفاي پيمان رفته ايم

 

آن طرف ميدان خندق ديده ايم***قصه هايش راهمه بشنيده ايم

 

مسجدسلمان و فتح و فاطمه***بانماز و با دعا و زمزمه

 

مسجد ذوقبلتين و هم قُبا***بود جاي ذكر و جائي باصفا

 

مسجدجابا،غمامه،ردشمس***كرده ايم آثاري ازاسلام لمس

 

هركجاهرمسجدي رفتيم ما***جايتان كرده سلام وهم دعا

 

درمدينه هركجا كه بنگري***يك حكايت دارد ازپيغمبري

 

جايتان خالي در آن شهر و ديار***ديده ايم آثاري از آثاريار

 

اي خدا بنما نصيب دوستان***اين سفر را همره صاحب زمان

 

اي خدابنما نصيب ما همه***اين سفرحق علي و فاطمه

 

كن نصيب ما نجف هم كربلا***حق عباس و حسين سرجدا

 

كن تو قسمت سامرا و كاظمين***حق سجاد و علي بن الحسين

 

افتخاري كن نصيب باقري***كه نمايد زائرين را نوكري

 

@@@@@@@@@@@@@

 

***************

 

چاووشي بازگشت ازكربلاازكتاب همراه زائرين عتبات عاليات تاليف باقري پور

 

ماپيام آورده ايم ازسرزمين كربلا***سرزمين كربلايعني غم ورنج وبلا

 

ماپيام آورده ايم ازقتلگاه شاه دين***آن مكان كه كشته شدآن قبلۀ اهل يقين

 

ماپيام آورده ايم ازتل وهم ازخيمه گاه***خيمه كاتش زدندآن شاميان روسياه

 

ازكنارنهرعلقم ماپيام آورده ايم***اززمين اشك وماتم ماپيام آورده ايم

 

مهداصغرديده ايم وكف العباس جوان***قبرشش گوش حسين واكبررعناجوان

 

جاي هفتادودوتن پائين پاي پاي شاه دين***ديده وبوسيده ايم جاي تمام مؤمنين

 

دوحرم دوبارگاه ودوضريح باصفا***آن اباالفضل اين حسين است ودويارباوفا

 

يك طرف آقا ابالفضل يك طرف مولاحسين***آن يكي باب الحوائج اين شفيع عالمين

 

جايتان خالي درآن صحن وسراوبارگاه***مازيارت كرده ايم آنجابه هرشام وپگاه

 

بادل غمگين ازآن صحن وسرابرگشته ايم***بهرمولاهمچنان محزون وهم سرگشته ايم

 

زين سفربرگشته وغمگين ونالان آمديم***بهرمولامان حسين سردرگريبان آمديم

 

بارالهاكن نصيب جمله هفتادودوبار***جملگي بارسفربندند ازاين شهروديار

 

جملگي دركربلا باياحسين و ياحسين***قبرمولارازيارت ميكنندباشوروشين

 

كن نصيب جملۀ مامكه بعدازكربلا***هم مدينه هم بقيع با جملگي اهل ولا

 

هم به شام وقبرزينب خواهرويارحسين***هم رقيه دختر خوب ووفادارحسين

 

بارالها كن شفيع ما وجمع مؤمنين***مصطفي ومرتضي واهلبيت طاهرين

 

بارالها كن قبولت اين زيارتها زما***كن نصيب باقري ودوستان مانندما

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

*********************************

 

چاووشي ازسايردوستان مداح وشاعر

 

*******************

 

من از دیار شکوه و جلال می آیم***ز سرزمین اذان بلال می آیم

 

ز دشت لاله خونین سینه آمده ام***شکسته دل ز دیار مدینه آمده ام

 

زمانه چو گرداب و ساحلم آنجاست***تنم به خاک وطن باشد و دلم آنجاست

 

نصیب مرغ دل من شکسته بالی بود***پرم ز غصه و جای همه چه خالی بود

 

مدینه با دل زوار گفتگوها داشت***گل مدینه ز احساس رنگ و بوها داشت

 

مدینه با دل آتش گرفته خو دارد***خدا نصیب کند هر که آرزو دارد

 

نسیم وار به هر کوی در به در گشتم***مزار گمشده پیدا نکرده برگشتم

 

******************************************

 

حاجيان از حرم امن خدا آمده‌اند

 

شادمان در وطن از سعي و صفا آمده‌اند

 

رفته بودند سوي مشعر و ميقات و حريم

 

خرم از ركن و مني سوي وطن آمده‌اند

 

روز عيد عرفه خوانده دعا در عرفات

 

شاد و مسرور همه سوي وطن آمده‌اند

 

بار الها بكن اين حج و زيارات قبول

 

سعي مشكور كه با حج بجا آمده‌اند

 

شكر بسيار خدا را كه به ايران عزيز

 

حاجيان از حرم امن خدا آمده‌اند

 

***************

 

شکر لله عاشقان با خدا

 

آمدم از سرزمین کربلا

 

جایتان خالی در آن وادی طور

 

گرم دلبر بودم و مست حضور

 

گنبد زرد حسین مستم نمود

 

شیعیان فارغ از این هستم نمود

 

******************************************

 

اول بـه مدینـه مصطفی را صلوات***دوم به نجف شیـر خدا را صلوات

 

در کرب و بلا به شمر ملعون لعنت***در توس غریب الغربـا را صلوات

 

******************************************

 

برای آمدن زائران بیت الله/ چه تهیه‌هایی که بدیدیم قربت لله

 

نثار مقدمشان مردمان ایمانی / نموده‌اند بسی گوسفند قربانی

 

به صوت خوش همه گو، این کلام با برکات / جهت رسول خدا ختم انبیا صلوات

 

پس از سلام ببوسیم روی یکدیگر / که تا شود همه شاد خالق اکبر

 

کنید چون به عزت درون خانه دخول / حضورتان همه گویند حجتان مقبول

 

کنند ز سیر مدینه با دیده گریان / برای ما همه تعریف شرح این عنوان

 

که بعد خواهش بسیار از رسول الله / شدیم رو به بقیع در کنار چهار امام

 

زدیم به سینه از آن قبرهای ویرانه / خدا زیاد نماید عذاب بیگانه

 

نه فرش و نه چراغی، نه خادم و دربار / نه صحنی و نه ضریحی، نه گنبدی در کار

 

نگه به قبر حسن، آن ز زهر کینه شهید / فتاد اشک و پیاپی ز دیده‌ها بچکید

 

******************************************************

 

اول سلام بر احمد ، دوم به ساقي كوثر * * * سوم به فاطمه ، چهارم به سبزپوش پيمبر

 

سلام پنجم ما باد به كشته نيزه خنجر * * * ز بعد پنج تن حق ، سلام بر همه يك سر

 

همين كلام بود امر واجب ما * * * كه بر حبيب خدا ختم انبيا صلوات

 

به يازده پسران علي ابوطالب * * * به ماه عارض هر يك جدا جدا صلوات

 

در كرب و بلا به شمر ملعون لعنت * * * در طوس غريب الغربا را صلوات

 

*********************************************

 

اي كعبه به خود مناز ، هر كه جايي دارد * * * بين شاه رضا چه بارگاهي دارد

 

خاك در او سجده گه شاه و گدا * * * با ورد زبان حمد و ثنايي دارد

 

كه خدا گفته در همه آيات * * * در طوس غريب الغربا را صلوات

 

***************************

 

اول به نبی حضرت خاتم صلوات

 

دوم به علی شیر دو عالم صلوات

 

سوم به گل وجودِ پاک زهرا

 

چهارم به حسن خونجگر غم صلوات

 

از بهر حسین آن شه کرب و بلا

 

وآن تشنه‌ی در مقتلِ ماتم صلوات

 

******************************

 

«یا الله»

 

*********

 

اول به وجود پاک آن یکّه پناه

 

با نیت قرب او بگو یا الله

 

دوم به رسول حق جمیع حسنات

 

بفرست مسلمان به محمّد صلوات

 

سوم به علی مخزن اسرار حیات

 

بر حضرت فاطمه نگارش صلوات

 

چهارم به حسن منشاء خیر و برکات

 

بفرست به خون دل دمادم صلوات

 

پنجم به حسین دین قتل العبرات

 

بر کرب و بلا و اهل بیتش صلوات

 

بر هشت امام کرم و وجود و برات

 

بر گلرخ صاحب الزمان گو صلوات

 

*********************

 

ای مسافر که تو از کرب و بلا می‌آیی

 

از مزار پسر شیر خدا می‌آیی

 

خبر از غربت و غم‌های حسین آوردی

 

خسته از ظلم و ستم، جور و جفا می‌آیی

 

رفتی و مرقد شش گوشه بغل کردی تو

 

از دیار غم شاه شهداء می‌آیی

 

دیده‌ای زینب کبری به کجا ناله زده

 

از برِ علقمه‌ی شاهِ وفا می‌آیی

 

ای که کفین ابالفضل ربود از تو قرار

 

از مقام شهدا، سعی و صفا می‌آیی

 

ناله کردی به نجف آن حرم نورانی

 

ای که از صحن و سرای مرتضی می‌آیی

 

گریه کردی تو به یاد دل زهرا هر جا

 

از حریم کاظمین و سامرا می‌آیی

 

*********************************

 

بقیع

 

جلوه جنت‏به چشم خاکیان دارد بقیع

 

جلوه جنت‏به چشم خاکیان دارد بقیع

 

یا صفاى خلوت افلاکیان دارد بقیع

 

گر حصار کعبه را جبریل دربانى کند

 

صد چو موسى و مسیحا پاسبان دارد بقیع

 

گر چه با شمع و چراغ این آستان بیگانه است

 

الفتى با مهر و ماه آسمان دارد بقیع

 

گرچه محصولش بظاهر یک نیستان ناله است

 

یک چمن گل نیز در آغوش جان دارد بقیع

 

گرچه مى‏تابد بر او خورشید سوزان حجاز

 

از پر و بال ملائک سایبان دارد بقیع

 

میتوان گفت ازگلاب گریه اهل نظر

 

بى نهایت چشمه اشک روان دارد بقیع

 

بشکند بار امانت گرچه پشت کوه را

 

قدرت حمل چنین بار گران دارد بقیع

 

تا سروکارش بود با عترت پاک رسول

 

کى عنایت‏با کم و کیف جهان دارد بقیع

 

این مبارک بقعه را حاجت‏بنور ماه نیست

 

در دل هر ذره خورشیدى نهان دارد بقیع

 

اینکه ریزد از در و دیوار او گرد ملال

 

هر وجب خاکش هزاران داستان دارد بقیع

 

چون شد ابراهیم قربان حسین فاطمه

 

پاس حفظ این امانت را بجان دارد بقیع

 

فاطمه بنت اسد عباس عم، ام البنین

 

اینهمه همسایه عرش آستان دارد بقیع

 

در پناه مجتبى در ظل زین العابدین

 

ارتباط معنوى با قدسیان دارد بقیع

 

باقر علم نبى و صادق آل رسول

 

خفته‏اند آنجا که عمر جاودان دارد بقیع

 

قرنها بگذشته بر این ماجرا اما هنوز

 

داغ هجده ساله زهراى جوان دارد بقیع

 

کس نمیداند چرا یا قرة عین الرسول

 

منظره فصل غم انگیر خزان دارد بقیع

 

آخر اینجا قصه گوى رنج‏بى پایان تست

 

غصه و غم کاروان در کاروان دارد بقیع

 

خفته بین منبر و محرابى اما بازهم

 

از تو اى انسیه حورا نشان دارد بقیع

 

راز مخفى بودن قبر ترا با ما نگفت

 

تا بکى مهر خموشى بر دهان دارد بقیع؟

 

شب که تنها میشود با خلوت روحانى‏اش

 

اى مدینه انتظار میهمان دارد بقیع

 

شب که تاریک است و در بر روى مردم بسته‏اند

 

زائرى چون مهدى صاحب زمان دارد بقیع

 

کاش باشد قبضه خاکم در آن وادى «شفق‏»

 

چون ز فیض فاطمه خط امان دارد بقیع

 

محمد جواد غفور زاده کاشانى (شفق)

 

*********************

 

یادش بخیر اون روزی که رفته بودیم به کربلا

 

چه خوش گذشت جاتون خالی تو حرم شیر خدا

 

باعاشقا قدم زنون تو خاک بین الحرمین

 

یادش بخیر یادش بخیر شش گوشه ناز حسین

 

یادش بخیر تو حرم امیر شاه عالمین

 

پهلوون پهلوونا عباس علمدار حسین

 

یادش بخیر به یادتون سینه زدیم سینه زنا

 

رو تل زینبیه و رو کف العباس حسین

 

جاتون خالی چه خوش گذشت تو شهر شاه لو کشف

 

یادش بخیر صفایی داشت شبها تو ایوون نجف

 

یادش بخیر زیارت تو کاظمین و سامرا

 

الهی که با هم بریم یه بار دیگه به کربلا

 

*********************

 

ما سلام از روضه شیر خدا آورده ایم

 

روی  پر گرد و غبار از کربلا آورده ایم

 

بس که رخ مالیده ایم بر مرقد شاه نجف

 

بوی مشک و عنبر و عطر و گلاب آورده ایم

 

قتلگاه حضرت شاه شهیدان دیده ایم

 

چشم گریانی از آن ماتم سرا آورده ایم

 

طوف عباس علی را کرده ایم از جان و دل

 

ما طواف مکه را از خیمه گاه آورده ایم

 

مرقد موسی کاظم در بغل بگرفته ایم

 

خاک درگاهش برای توتیا آورده ایم

 

هم تقی و هم نقی باعسکری طوفیده ایم

 

راه و رسم بندگی را ما به جا آورده ایم

 

مهدی صاحب زمان را ما زیارت کرده ایم

 

نامه آزادی از جرم و گناه آورده ایم

 

در بیابان ما بسی جور و جفاها دیده ایم

 

مهر و تسبیح از شهید کربلا آورده ایم

 

************************************

 

بار الها! کن نصیب شیعیان هر سالها

 

هم نجف، هم کربلا، هم مشهدِ شاه رضا

 

*********************

 

****

 

شکرِ خدا که تیر دعا بر هدف رسید

 

روی سیاه ما به ضریح نجف رسید

 

هر مطلبی که در دل ما بود یک به یک

 

بر عرض بارگاه شهِ لافتی رسیپ

 

« نعمت الله فروغی»

 

*********************************************

 

*********************

 

************

 

***

 

اشعاري كه دريكي ازسفرهاي حج در جاهاي مختلف سروده ام تقديم دوستان ميكنم

 

گوئي انا المهدي

 

كي ميشود من بشنوم آقا صدايت***گوئي انا المهدي شودبرپا قيا مت

 

كي ميشود من در ركابت جا بگيرم***بينم كنار كعبه آن روي چو ماهت

 

كي ميشود درمسجد و درحال احرام***بينم تو در حال طوافي وعبادت

 

آقا بيا يا بن الحسن دورت بگردم***اين جان نا قابل نما يم من فدايت

 

اين ديدگان ما كجا ديدار رويت***اما بيا يك لحظه كن بر ما عنايت

 

يك لحظه اي برما نما آن روي چون ماه***من رونمائي ميدهم جان را برايت

 

بنما قيام اي قائم آل محمد(ص) ***قد قامت تو ميكند برپا قيامت

 

الله اكبر گوي وبرپا كن نمازي***اندر كنار كعبه كن برپا جماعت

 

پشت سرت عيسي ويارانش ببينم***خيل ملائك صف به صف اندر عبادت

 

من هم نمازي با تو اي مهدي بخوانم***گردد نصيبم باقري گراين سعادت

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

@@@@@@@@@@@@@

 

@@@@@

 

مهدي ما

 

امام ما مهدي ما تاج سرِما***درعرفات يك قدم نِه به سرِ ما

 

امام عصرو قا ئم آل محمد***تو جانشين دائم آل محمد

 

خاك رَهِ تو توتياي ديدۀ ما***راست شود ازتو قدَ خميدۀ ما

 

درعرفات چشم ما سوي تو باشد***به آرزوي ديدن روي تو باشد

 

درعرفات يك نظركن به محبان***ما همه خاك پاي تو از دل و از ازجان

 

گرچه ميان جمع ما تو در خفائي***حضور تو به جمع ما دهد صفائي

 

حضورتو در عرفات عارفانه است***دعاي تو ثناي تو چه عاشقانه است

 

تو بهترينِ خلقِ اين روي زميني***ميان بندگان حق تو بهتريني

 

ماريزه خوارِ خوان نعمت تو هستيم***ما كه رهين لطف و منّت توهستيم

 

روزي ما هست زيمن آن وجودت***ماريزه خوار سفرۀ بخشش و جودت

 

وجود تو مايۀ تسكيت زمين است***آرامش ما زوجود تو يقين است

 

باقري و جملۀ ياران و محبان***درآرزوي ديدنت اي مهِ تا بان

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

@@@@@@@@@@@@@

 

@@@@@

 

يابن الحسن

 

يابن الحسن يابن الحسن***يابن الحسن يابن الحسن

 

اندرصفا يا مروه اي***يا در كنار كعبه اي

 

درحال سعيي يا طواف***مسعي تو هستي يا مطاف

 

يك لحظه بينم روي تو***خال خدو ابروي تو

 

خاك كف پاي تورا***سرمه كنم برديده ها

 

درلا بلاي حاجيان***جويم همي ازتو نشان

 

نه يك قدم بر چشم ما***يك لحظه يا بن المصطفي

 

تو اي ولي ذوالمنن***يابن الحسن يابن الحسن

 

يابن الحسن يابن الحسن***يابن الحسن يابن الحسن

 

ما جمله بيمار توايم***ازجان خريدار توايم

 

اندر رهت بنشسته ايم***بيمارو زار و خسته ايم

 

تو يوسف و بردي قرار***ازما همه يعقوب زار

 

ما همچو مجنون كو بكوي***زاري كنيم و گفتگوي

 

باشد زبان حال ما***مهدي بيا مهدي بيا

 

مارا رها كن ازمحن***يابن الحسن يابن الحسن

 

يابن الحسن يابن الحسن***يابن الحسن يابن الحسن

 

اي طالب خون خدا***كن يك نظر در كربلا

 

بركش تو شمشير از نيام***از ظالمين گير انتقام

 

ازحرمله ، شمر و سنان***وز كوفيان و شاميان

 

وز ابن سعدو از يزيد***گير انتقامي بس شديد

 

ما منتظر با باقري***هستيم بهر ياوري

 

يار تو در هر انجمن***يابن الحسن يابن الحسن

 

يابن الحسن يابن الحسن***يابن الحسن يابن الحسن

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

@@@@@@@@@@@@@

 

@@@@@

 

دنبال قبرمخفي

 

من درمدينه گشتم قبرتورا نديدم***اين عقده ايست بردل اي واي نا اميدم

 

زهــــــرا زهــــــرا يــا زهــــ را***زهــــــرا زهــــــرا يــا زهــــ را

 

گه مسجدالنبي وگا هي بقيع رفتم***دنبا ل قبرمخفي اينجا وآنجا گشتم

 

زهــــــرا زهــــــرا يــا زهــــ را***زهــــــرا زهــــــرا يــا زهــــ را

 

امّا نگشت پيدا قبري كه گشته پنها ن***زين غصّه اشك ريزم من روزوشب بدا ما ن

 

زهــــــرا زهــــــرا يــا زهــــ را***زهــــــرا زهــــــرا يــا زهــــ را

 

قبرتوگشت مخفي ازجورنا كسا ني***شدكفن ودفن جسمت درنيمه شب نها ني

 

زهــــــرا زهــــــرا يــا زهــــ را***زهــــــرا زهــــــرا يــا زهــــ را

 

درانتظا ر روزي كه مهديت بيا يد***آن قبرمخفي توبردوستا ن نما يد

 

زهــــــرا زهــــــرا يــا زهــــ را***زهــــــرا زهــــــرا يــا زهــــ را

 

گرددظهورمهدي قبرتوآشكا را***يا رب رسا ن ظهورآن يا ردلربا را

 

زهــــــرا زهــــــرا يــا زهــــ را***زهــــــرا زهــــــرا يــا زهــــ را

 

اي با قري شودچون عصرظهورمهدي***دنيا ي تيره گردد روشن زنورمهدي

 

زهــــــرا زهــــــرا يــا زهــــ را***زهــــــرا زهــــــرا يــا زهــــ را

 

مـــهــدي مــهـــدي يــا مــهــــدي***مـــهــدي مــهـــدي يــا مــهــــدي

 

مـــهــدي مــهـــدي يــا مــهــــدي***مـــهــدي مــهـــدي يــا مــهــــدي

 

@@@@@@@@@@@@@

 

@@@@@