مناسك تصويري حج تمتُّــع

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسسه فرهنگي هدا نت

http://hodanet.tv

سايت هدا نت

http://hodanet.net

 

 

 

اين قسمت حجّ تمتُّـع

 

 

 

 

 

 

 

 

پس ازمحرم شده درمكه دريــوم الـتـرويه - هشتم ذي الحجه پياده وسواره(رجالًا وعلي كلّ ضامر) رهسپارسرزمين عرفات ميشويم و بايد طوري برويم كه قبل از اذان ظهرروز عرفه جهة نيت وقوف درعرفات باشيم

 

 

 

 

 

 

 

 

سرزمين عرفات بـيـابـان وسيـعـي است كه قبـلًا همه بــيــابان بـوده است و حُـجــاج بـايـد روي سنـگـهـا

وخاكها مينشستند وليكن درسالهاي اخير به همت دولت آل سعود خيابان كشي ودرخت كاري شده است

قبل از حضورحجاج چادرهاي لازم براي وقوف حجاج برپا ميشود

بيابان عرفات بين كشورها تقسيم شده است وهركشوري يك قسمت مخصوص دارد كه باتابلوهاي راهنما علامت گذاري شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين قسمت جبل الرحمه واطراف آن است

 

 

مسجدنمره درانتهاي عرفات است

باغروب آفتاب چادرها برچيده ميشود وحجاج ازعرفات

به طرف مشعرالحرام به راه ميافتند

 

 

 

 

 

 

اينهاهم ازفرصت استفاده كرده وريگ فرداي خودرا جمع آوري ميكنند

 

 

 

 

باطلوع آفتاب صبح دهم ذي الحجه(عيدقربان) به يك مرتبه تمام حاجيان كه درمشعرالحرام بودند ساكهابدست،كوله پشتيها به پشت به طرف سرزمين منا براه ميافتند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رمي جمره عقبه(توضيح اينكه الآن جمرات سرپوشيده است)

 

 

 

جمره عقبه فعلي درانتهاي سالن سرپوشيده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايضاح : امكان رفتن همه حجّاج به مسلخ(قربانگاه) وجودندارد

لذاقبلًا پول اذحيه(قرباني) را دوسه نفرازحجّاج كه وارد به خريد گوسفندباشند ازكاروان جمع آوري ميكنند وهمراه مديروروحاني كاروان به كشتارگاه ميروند گوسفندهاراخريداري كرده

و با سلّاخهايي كه دركشتارگاه حضوردارند

به نيابت از تك تك حاجيان كه قبلًا گرفته شده است قرباني ميكنند

وازمحل كشتارگاه باتلفن همراه به محل كاروان اطلاع ميدهند

كه گوسفند فلان وبهمان ذبح شده است

آن حاجي ميرود حلق ياتقصيرميكند وازاحرام خارج ميشود 

 

 

 

 

 

واكنون حجاج ازاحرام خارج شده اند

 

شب يازدهم ودوازدهم بيتوته درمنا

اگرهم ازمنا خارج شده اند بايدشب رابراي بيتوته بازگردند

 

روزهاي يازدهم ودوازدهم رمي جمرات

جمرات به ترتيب ازاول سالن سرپوشيده فعلي شروع ميشود

الف: جمره صغري(اولي) ب: جمره وُسطي ج: جمره كبري(عقبه)

 

 

 

 

 

 

 

 

اشكال قبلي جمرات

 

 

دربرنامه ريزيهاي اين سالها كاروانها روزدوازدهم بلافاصله به طرف مكه براه ميافتند

پس ازحضوردرمكه ميرويم مسجدالحرام براي پنج عمل باقي مانده

 

وپس ازانجام اعمال پنج گانه نخودنخود هركه رودخانه خود

اما سعي كنيم خدارا فراموش نكنيم

 

اي قوم به حج رفته، كجاييد كجاييد؟

معشوق همين جاست، بياييد بياييد

معشوق تو همسايه و ديوار به ديوار

در باديه سرگشته شما در چه هواييد؟

گر صورت بي‌صورت معشوق ببينيد

هم خواجه و هم خانه و هم كعبه شماييد

ده بار از آن راه بدان خانه برفتيد

يك بار از اين خانه بر اين بام برآييد

آن خانه لطيف است، نشانهاش بگفتيد

از خواجه‌ي آن خانه نشاني بنماييد

يك دسته‌ي گل كو، اگر آن باغ بديديد؟

يك گوهر جان كو اگر از بحر خداييد؟

با اين همه آن رنج شما گنج شما باد

افسوس كه بر گنج شما پرده شمائيد

مولانا