مناسك تصويري عمره مفرده

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسسه فرهنگي هدا نت

http://hodanet.tv

سايت هدا نت

http://hodanet.net

 

 

نقشه ميقاتها

 

 

 

ميقات محل محرم شدن حجاج بيت الله الحرام

محرم شدن ازميــقــات جحفه براي

كساني كه ابتدا به مكه ميروند

 

محرم شدن ازميقات مسجدشجره براي

كساني كه ابتدا به مدينه وسپس به مكه ميروند

 

 

 

 

 

محرم شدن ازميقات مسجدتنعيم

براي كساني كه داخل مكه هستند

محرم شدن چگونه است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درحال احرام بايداز محرمات پرهيزكرد

 

 

 

اكنون محرمات احرام را درتصاويرميبينيم

 

 

 

 

 

 

 

اكنون پس ازمحرم شدن با گفتن لبّيك الّلهمّ لبّيك،لبّيك لاشريك لك لبّيك،انّ الحمد والنّعمة لك والملك،لاشريك لك لبّيك

راهي مكه معظمه هستيم

 

 

 

اكنون رسيده ايم به كنارمسجدالحرام ازطرف صفاومروه

ممكن است كارواني ازباب ملك عبدالعزيز واردشود

آماده رفتن به داخل مسجدالحرام و ديدار يار و كعبه معظمه

 

اكنون براي طواف واردمسجدالحرام ميشويم همانجائي كه سواء العاكف فيه والباد

 

تصويرمطاف را مشاهده ميكنيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس ازطواف نوبت به نماز طواف ميرسد

 

 

 

اكنون ازمقابل حجرالاسود از زير چراغ سبزميرويم به طرف صفا براي سعي

اينجاكوه صفا ونقطه آغازسعي است

 

 

اكنون آماده سعي ميشويم

واينهم مسعي جائي كه حضرت هاجر هفت بار رفته وبرگشته است

 

اين چراغ سبزمحل هروله است

و مروه خط پايان طواف است

آماده ميشويم براي تقصير

 

 

 

 

ودر عمره مفرده مجددًا بازميگرديم داخل مسجدالحرام براي طواف نساء همانند طواف قبلي وسپس نمازطواف نساء همانند نماز طواف قبلي

فقط فرق بين اين طواف وطواف قبلي واين نماز ونماز طواف قبلي درنيت است

تقبل الله اعمالكم انشاءالله

ايضــاح وفائــدة

عمره گذاران محترم

اعمال عمره معمولًا شب اول ورود به مكه مكرمه است ونهايتًا تا ظهرفردا پايان مييابد

مدت پنج الي هفت روزرادرمكه مكرمه تشريف داريد

ازاين فرصت نهايت استفاده راببريد

چون سفربعدي معلوم نيست كي باشد

درصورت توانائي غروب روزبعد يا دوروزبعد برويدمسجدتنعيم محرم شويد وعمره ديگري به نيابت ازافرادي كه مدنظراست انجام دهيد

زياد طواف كنيد

زيادقرآن بخوانيد

زيادنمازبخوانيد

زيادبه كعبه نگاه كنيد

چندروزرابه بطالت نگذرانيد

اضاعة الفرصة غصه رافراموش نكنيد

بازار درحدضرورت برويد

اجناس بازارهاي مكه ومدينه ازچين است ايران هم دارد

سوغات تهيه كنيد

سوغات معنوي هم همراه برداريد

درهرحال خدارا فراموش نكنيم

اي قوم به حج رفته، كجاييد كجاييد؟

معشوق همين جاست، بياييد بياييد

معشوق تو همسايه و ديوار به ديوار

در باديه سرگشته شما در چه هواييد؟

گر صورت بي‌صورت معشوق ببينيد

هم خواجه و هم خانه و هم كعبه شماييد

ده بار از آن راه بدان خانه برفتيد

يك بار از اين خانه بر اين بام برآييد

آن خانه لطيف است، نشانهاش بگفتيد

از خواجه‌ي آن خانه نشاني بنماييد

يك دسته‌ي گل كو، اگر آن باغ بديديد؟

يك گوهر جان كو اگر از بحر خداييد؟

با اين همه آن رنج شما گنج شما باد

افسوس كه بر گنج شما پرده شمائيد

مولانا