مناسك تصويري عمره تمتع

تهيه وتنظيم توسط حجّة الاسلام حاج سيدمحمدباقري پور

درمؤسسه فرهنگي هدا نت

http://hodanet.tv

سايت هدا نت

http://hodanet.net

 

 

نقشه ميقاتها

 

 

 

مـيقات محل محرم شدن  حجاج بيت الله

محرم شدن ازميــقــات جحفه براي

كساني كه ابتدا به مكه ميروند

 

محرم شدن ازميقات مسجدشجره براي

كساني كه ابتدا به مدينه وسپس به مكه ميروند

 

 

 

 

 

محرم شدن ازميقات مسجدتنعيم

بـراي كســاني كه داخـل مكه هستـنــد

محرم شدن چگونه است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درحال حرام بايداز محرمات پرهيزكنيم

 

 

 

اكنون محرمات احرام را درتصاويرميبينيم

 

 

 

 

 

 

 

اكنون كه محرم شده وازمحرمات درحال احرام هم آگاهي يافتيم

با گفتن لبّيك الّلهمّ لبّيك،لبّيك لاشريك لك لبّيك،انّ الحمد والنّعمة لك والملك،لاشريك لك لبّيك

راهي مكه معظمه هستيم

 

 

 

اكنون رسيده ايم به كنارمسجدالحرام ازطرف صفاومروه

ممكن است كارواني ازباب ملك عبدالعزيز واردشود

آماده رفتن به داخل مسجدالحرام و ديدار يار و كعبه معظمه

 

اكنون براي طواف واردمسجدالحرام ميشويم همانجائي كه سواء العاكف فيه والباد

 

تصويرمطاف را مشاهده ميكنيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس ازطواف نوبت به نماز طواف ميرسد

 

 

 

اكنون ازمقابل حجرالاسود از زير چراغ سبزميرويم به طرف صفا براي سعي

اينجاكوه صفا ونقطه آغازسعي است

 

 

اكنون آماده سعي ميشويم

واينهم مسعي جائي كه حضرت هاجر هفت بار رفته وبرگشته است

 

اين چراغ سبزمحل هروله است

و مروه خط پايان طواف است

آماده ميشويم براي تقصير

 

 

 

 

تقبل الله اعمالكم انشاءالله

بين دواحرام

حاجيان محترم پس ازتقصيرازعمره تمتع ازاحرام خارج ميشوند وبين پنج تا بيست روز را تا احرام حج درشهرمكه حضور دارند

سعي كنند دراين مدت بي كار ننشينند

ختم قرآن ، نماز هاي قضائي ومستحبي ،

طوافهاي مستحبي به نيابت از افراد ي كه مد نظردارند

دراين چندروز حداكثربهره را ببرند انشاء الله

وروز هشتم ذي الحجه مجددًا محرم شده وعازم

سرزمين عرفات ميشوند

قسمت مناسك حج را در ادامه ببينيد

http://www.hodablog.net/files/image/hajjetamattoe.htm