شعر ما پياده ميرويم به حرم امام رضا

همراه زائرین پياده به مشهدالرضا(ع( شعری از سیدمحمدباقری پور
ما پياده ميرويم به حرم امام رضا***كه شفاعت بكند امام رضا روزجزا
آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا
كوه دشت و ميكنيم طي به اميدكرمش***ميرويم ازراه دوري به طواف حرمش
آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا
عاشق امام رضا با پا نه كه باسرميره***به اميد كرمش دشت وكوه وكمر ميره
آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا
زائرپياده وقتي ميرسه به حرمش***براي دين خدائي ميشه ثابت قدمش
آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا
ميره توي حرم وميگه سلام آقا رضا***السلام اي آقا جون اي شفيع روزجزا
آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا
ميبوسه پنجره رومي اُفته روي قدمش***رازدلهاشوميگه با آقا توي حرمش
آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا
با آقا ميگه آقا ازراه دوري اومدم***به اميدكرمت با يك غروري اومدم
آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا
اومدم كه دردم و دوا كني اي آقا جون***اومدم حاجتم وروا كني اي آقا جون
آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا
اومدم پيش خدا توبكني شفاعتم***اومدم كه ازكرم روا كني توحاجتم
آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا
باقري خادم تو نوكرزائرين تو***توبهشت ميخواد بشه جزء مجاورين تو
آقاجون امام رضا آقا جون امام رضا

زائرین پیاده امام رضا علیه السلام وایستگاههای صلواتی شعری از سیدمحمدباقری پور

ایستگاه صلواتی که پذیرای شماست

بهر چای و استراحت این مکان جای شماست

خادمینِ  صلواتی شب و روز آماده

بهر نیرویِ شما گرم غذاهای شماست

خادمین صلواتی همه در خدمتِ تان

اندر اینجا همگی واله و شیدای شماست

این شما پای پیاده همه رو سویِ امام

این علاقه به امام است که به دلهای شماست

این همه موکب و خادم همه در خدمت تان

سرمه دیده یِ شان خاک قدمهای شماست

این شما پای پیاده ز رهِ دور و دراز

شوق دیدار رضا جمله سرا پای شماست

این شما پای پیاده سوی مشهد شب و روز

یا رضا رضا رضا هست که به لبهای شماست

جملگی شاد و غزلخوان بسوی مشهد و طوس

یا علی مو سی الرّضا شعر و غزلهای شماست

این شما پای پیاده زشمال و زجنوب

جمله راههای خراسان زیر پاهای شماست

این شما نوحه کنان سویِ خراسان شب و روز

بلبلان گرد شما مست ز غوغای شماست

جملگیتان بسلامت سوی مشهد بروید

بارگاه رضوی مسکن و ماوایِ شماست

باقری بهر شما ها این چکامه بسرود

صله اینست که مشمول دعاهای شماست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dl.hodanet.tv/filespicturs/emamreza3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dc591.4shared.com/img/4g-hiSnh/s3/14184bba118/___.jpg