اشعارباقري

درباب محرم،صفر،كربلا،عاشورا

سروده حجّة الاسلام حاج سیدمحمدباقری پور

 

عيدامامت حضرت مهدي(عج)

عيد امامت برشما بادا مبارك – برمصطفي وحيدر و زهرا مبارك

مهدي امام خلق عالم گشته امروز – برانبيا واوليا بادا مبارك

برقامت مهدي رداي رهبري شد – درهمچه روزي جانشين عسكري شد

خوشحال ازآن هرمؤمن وهرشيعه باشد – تيري به چشم هرحسود وكافري شد

مهدي امام مسلمين گرديده امروز – برباطل وبطلان كنون حق گشته پيروز

خوشحال وشاد ازآن علي ومصطفي شد – شد دشمنان ابترزهراسيه روز

برقامت مهدي ردائي ازامامت – پوشيده شد هست آن ردائي تاقيامت

ناراحت ازآن معتمدگرديد وجعفر – خوشحال وشاد ازاين امامت گشته امّت

آن خالق عالم به غيب و والشّهاده – تاج امامت برسرمهدي نهاده

انّا جعلناك خليفه حق سروده – برغيرمهدي اين كلاهي بس گشاده

ماه ربيع الاوّل وروزنهم شد – اعلاني ازحق برخلايق بس مهم شد

كامروز شدمهدي امام عصرودوران – اين حكم ودستوري بخلق ازربّكم شد

ختم الوصيّين حضرت مهدي ما شد – اوجانشين انبيا واولياشد

اي باقري اوجانشين برعسكري شد – جشني بپا درجنت وعرش عُلا شد

**************************

روزِِ هفتِ دلدار

بوَد امروز روزِِ هفتِ دلدار - دراين هفت روز خوردم غصّه بسيار

دراين هفت روزديدم بس مصيبت - دراين هفت روز ديدم رنج وزحمت

دراين هفت روز من ظلم فراوان - بديدم تا كنون ازقوم عدوان

دراين هفت روز ديدم تازيانه - زشمروزجردون با هر بهانه

دراين هفت روزديدم گريه وآه - نديدم آب ونان زين قوم گمراه

دراين هفت روز بوده گريه كارم - بجزگريه دگرراهي ندارم

دراين هفت روزدربازاركوفه - بديدم طعنه ازاغياركوفه

دراين هفت روزبسكه گريه كردم - نشانش مانده دررخسارزردم

سرِهركوچه وبازاررفتم - به هرجمعي كه بُد اغياررفتم

عبيدالله دون درمجلس خويش - نموده قلب مارا ازستم ريش

بسي زخم زبان كرده نثارم - رسيده تاكجا اين روزگارم

به قلب خسته وحال پريشان - نموده جمع مارا كنج زندان

سكينه،فاطمه،كلثوم وسجاد - ستمها ديد ازاين قوم زنازاد

چگويم من ازاين حال پريشان - حسين جانم حسين جانم حسين جان
نما اي باقري كوتاه مطلب - كه نتواني بيان حال زينب

********************

چهل روزاست

چهل روزاست رفتم زين بيابان – بسوي شام با اين قوم عدوان

دل بشكسته وچشمان گريان – حسين جانم حسين جانم حسين جان

چهل روزاست گريانم حسينم – دل پرغم زهجرانم حسينم

زغم سردرگريبانم حسينم – حسين جانم حسين جانم حسين جان

چهل روزاست كزتودورگشتم – زهجرانت بسي مهجورگشتم

زظلم شاميان رنجورگشتم – حسين جانم حسين جانم حسين جان

چهل روزاست عزادارم حسينم – بدردوغم گرفتارم حسينم

باطفالت مددكارم حسينم – حسين جانم حسين جانم حسين جان

چهل روزاست اسيركوفيانم – اميروسرپرست كاروانم

چنين روزي نبوده درگمانم – حسين جانم حسين جانم حسين جان

چهل روزاست گشته گريه كارم – اسيرشاميان درشام تارم

خداداندازاين قلب فكارم – حسين جانم حسين جانم حسين جان

چهل منزل بدنبال سرتو – دويده دختران وخواهرتو

زغم ناليده جدومادرتو – حسين جانم حسين جانم حسين جان

بخواندم خطبه اي درشام ويران – كه شام و شاميان گشتندحيران

ازآن رسوايزيدوآل مروان – حسين جانم حسين جانم حسين جان

بشدرسوايزيددون سرانجام – پشيمان شاميان ازخاص وازعام

كنون آل نبي برگشته ازشام – حسين جانم حسين جانم حسين جان

پس ازچل روزاسارت برسرآمد – كنارقبرات اينك خواهرآمد

دگراي باقري هجران سرآمد – حسين جانم حسين جانم حسين جان

حسين جانم حسين جانم حسين جان

حسين جانم حسين جانم حسين جان

**************************

اربعين تصويرعاشورابود

اربعين آمد دلم را غم گرفت – برشهيدكربلاماتم گرفت

اربعين آمدهمه محزون شدند – ازغم آل علي دلخون شدند

اربعين خودهست عاشوري دگر– چونكه برسرآمده شوري دگر

اربعين تصويرعاشورابود – چون دوباره كربلا غوغابود

اربعين درقتلگاه شاه دين – غلغله برپابود زاهل زمين

اربعين برسينه وسرميزنند – بهرقاسم،بهراكبرميزنند

اربعين پاي پياده درعزا – سينه زنها روبسوي كربلا

اربعين دركربلاغوغاشده – ماتمي ديگرزنوبرپاشد

اربعين تجديدحزن وغم شده – بارديگرموسم ماتم شده

اربعين دل درهواي كربلاست – گوش ودل با ني نواي كربلاست

اربعين شوري بسرآمدپديد – درهواي كربلادلهاطپيد

اربعين اين ديده ودل درعزاست – اين دلِ ماراهي كرببلاست

اربعين دلهاي ماپرميزند – برزمين كربلاسرميزند

كربلابس شوروغوغائي بپاست – هست گريان هركسي دركربلاست

صحن عباس وحسين ماتمسراست – خوش بحالش هركسي دركربلاست

هرخيابان،هرگذر،ازهرطرف – سينه زنها،نوحه خوانها،صف بصف

خيمه گاه وقتلگاه وصحنها – هست برپا شيوني بي انتها

جمله گويند السّلام اي شاه دين – السّلام اي زاده حبل المتين

السّلام اي سربريده ازقفا – السلام اي زاده شيرخدا

السّلام اي تشنه لب اي بي كفن – السّلام اي سروباغ ياسمن

اي اباالفضل اي علمدارالسّلام – اي حسين را ياورويارالسّلام

اي توسقّا اي سپهدارالسّلام – اي حسين راتومددكارالسّلام

اي علي اكبراي قاسم سلام – اي علي اصغراي جاسم سلام

اي حبيب ابن مظاهرالسّلام – اي شهيد پاك و طاهرالسّلام

السّلام اي ياروانصارالحسين – اي شماياران شاه عالمين

اي شما هفتاد دوياران پاك – درجوارشاه دين خفته بخاك

صبح وظهروشام تاروزقيام – برشما بادادرود وصدسلام

***

گوش ماهابرسلام جابراست – گوئياجابردرآنجاحاضراست

گفت جابرياحبيبي ياحسين – توبه هردردي طبيبي ياحسين

گفت جابرباشهِ دين اين سرود – برتووياران توبادا درود

گفت جابر اي امام عالمين – السّلام اي زاده زهراحسين

برتوواصحاب فرزندان تو – هركسي كه بود درفرمان تو

هركسي كه قلب پاكش باتوبود – گرچه اودركربلا باتو نبود

صد درود وصدسلام ووالسّلام – برتووياران توباد اي امام

***

گوش ماهابرسلام زينب است – كوزهجرشاه درتاب وتب است

كوبيامدازرهِ شام بلا – اربعين اندرزمين كربلا

دركنارقبرشاه عالمين – گفت اي جان برادرياحسين

السلام اي نورچشم مادرم – خواهرم من،زينب غم پرورم

بازگشتم اينك ازشام بلا – بعديك چلّه غم ورنج وبلا

آمدم اندرمزارت ياحسين – هستم اينك سوگوارت ياحسين

ياحسين ازشام ويران آمدم – زينبم باچشم گريان آمدم

بعدتوبس رنج ومحنت ديده ام – ازعدويت بس مصيبت ديده ام

تازيانه ديده ام باكعب ني – راس پاك توزپيش ومن زپي

كوفه رفتم بعدازآن شام خراب – رفته ام ويرانه باقلب كباب

الغرض ديدم بسي رنج وعنا – تا كه اكنون آمدم دركربلا

بي رقيه آمدم ليكن زشام – دخترت درشام بگرفته مقام

زينب ازشام بلا برگشته است – اوهم اينك كربلائي گشته است

باقري خواه ازخداي كربلا – زائرش گردي توبا اهل ولا

**************************

اَلسّلامُ عَلَيْك – رقيّه بنت الحسين(4)

رقيّه بنت الحسين – خفته بشام ازجفا

ديده بسي ظلم وكين - زمردم بي وفا

بي بي غمديده ام – سلام من برشما

اَلسّلامُ عَلَيْك – رقيّه بنت الحسين(4)

رقيّه بنت الحسين – ستاره شام شد

گرچه ستمها براو – ازدروازبام شد

ولي ببين دشمنش – چگونه ناكام شد

اَلسّلامُ عَلَيْك – رقيّه بنت الحسين(4)

رقيّه بنت الحسين – يك حرمي باصفا

كناركاخ يزيد – هست براي شما

فناي بيدادگر – هست پيام شما

اَلسّلامُ عَلَيْك – رقيّه بنت الحسين(4)

رقيّه بنت الحسين – درره شام بلا

ديده ززجرلعين – هزارجوروجفا

دوان دوان روي خار – زظلم آن بي حيا

اَلسّلامُ عَلَيْك – رقيّه بنت الحسين(4)

بس كه پياده دويد – اوعقب قافله

شدكف پاهاي او – زكين پرازآبله

همي زداورازكين – دشمن بي حوصله

اَلسّلامُ عَلَيْك – رقيّه بنت الحسين(4)

بس كه پياده دويد – آبله زد پاي او

صورت اوشد كبود – سيه شد اعضاي او

زضرب سيلي كبود – آن رخ زيباي او

اَلسّلامُ عَلَيْك – رقيّه بنت الحسين(4)

دخترسبط نبي – خرابه اش شد مكان

ديد حقارت بسي – زمردم وشاميان

عاقبت اونيمه شب – رفت زدارجهان

اَلسّلامُ عَلَيْك – رقيّه بنت الحسين(4)

مدفنش اينك شده – يك حرمي باصفا

آن حرمش باقري – شدحرم كبريا

زيارت قبراو – طلب كنيم ازخدا

اَلسّلامُ عَلَيْك – رقيّه بنت الحسين(4)

**************************

اوّل ماه صفرآل رسول – واردشام شده زاروملول

شهرشام است چراغان امروز – همه جا آينه بندان امروز

شادي وهلهله برپاست بشام – آنچنانك هيچ نديده ايّام

بانگ تكبيربلندازهمه جا – طبل وشيپورچو روز هيجا

مردمان هلهله برپاكرده – دل سجّاد بودآزرده

كف زنان جملگي ازپيروجوان – زينب وآل علي نوحه كنان

مردم شام همه خرّم وشاد – غل وزنجيربگردن سجّاد

ام كلثوم دلش تنگ آمد – كزجفابرسراوسنگ آمد

به تماشاهمگي ازدروبام – چقدرسخت بوداين ايّام

زينب آن دخت علي افسرده – فاطمه همچوگلي پژمرده

راس پاك شهدانوك سنان – قارئي نيزبخواندقرآن

ناگهان دخترزهرازينب – روزراكردبرآنها چون شب

بانگ برزد كه ايامردم شام – دائمًانيست بكام اين ايّام

اين همه هلهله برپانكنيد – شادي وخنده بيجانكنيد

بهرمااينهمه غوغانكنيد – ظلم برزادهِ زهرانكنيد

اين سري كه شده برنوك سنان – بفدايش همه خلق جهان

به لبش آيه اي ازقرآن است – به جبينش اثريزدان است

اين سرزاده زهراوعلي است – نوراونورخداوندجلي است

كه درخشدچومهي دردل شب – هست ماه شب تارزينب

ماهم اولادپيمبرهستيم – زاده اي پاك زحيدرهستيم

مه اميريم وهمه زاده امير – كاينچنين دست شماگشته اسير

گفت سجّاد امام ابن امام - باقري آه زشام آه زشام

**********************

ياحضرت زين العبا – ياسيّدي ياسجّاد

اي آشـنـاي كـربـلا – ديدي تو بس رنج وبلا

درروزعاشوراشدي – باصدمصيبت مبتلا

قتل جوانان يك بيك – ديدي درآن دشت بلا

ياحضرت زين العبا – ياسيّدي ياسجّاد

ازبعدعاشوراشدي – توباغم ومحنت قرين

ديدي ميان قتلگه – شاه شهيدان برزمين

ديدي زنان وكودكان – محزون وزارودلغمين

ياحضرت زين العبا – ياسيّدي ياسجّاد

توباغل وزنجيركين – براشترعريان سوار

روسوي شام غم روان – گشتي توباحال فكار

انـدركـنـارقـتـلگـه – گشتي توازغم بي قرار

ياحضرت زين العبا – ياسيّدي ياسجّاد

گشتي اسيركوفيان – ازكربلا تاشام غم

ازابن سعدوشمردون – ديدي بسي رنج وستم

ازكوفه تاشام بلا – بودي گرفتارالم

ياحضرت زين العبا – ياسيّدي ياسجّاد

بعدازپدردايم شده – اندوه وگريه كارتو

ازغصه كرببلا – رنجورشداحوال تو

در«حَرَّه» شد باردگر – غمهاي عالم يارتو

ياحضرت زين العبا – ياسيّدي ياسجّاد

ديدي توبس جوروجفا – ازآل مروان وهشام

ظلم وستم برتوبسي – آمدازاين قوم ظلام

قلبت چنان مجروح شد – هرگزنيابدالتيام

ياحضرت زين العبا – ياسيّدي ياسجّاد

كردت شهيداززهركين – آنم دشمن پست لئيم

گشتي شهيدوعاقبت – رفتي به جنات نعيم

اما نصيب دشمنت – شددوزخ وقعرجحيم

ياحضرت زين العبا – ياسيّدي ياسجّاد

مدفون شدي اندربقيع - نزدعمويت مجتبي

راحت شدي ازرنج وغم – رفتي به جنات عُلا

خواهدشوداين باقري – زوّارآن قبرشما

ياحضرت زين العبا – ياسيّدي ياسجّاد

******************

بوَد امروز روزِِ هفتِ دلدار – دراين هفت روز خوردم غصّه بسيار

دراين هفت روزديدم بس مصيبت – دراين هفت روز ديدم رنج وزحمت

دراين هفت روز من ظلم فراوان – بديدم تا كنون ازقوم عدوان

دراين هفت روز ديدم تازيانه – زشمروزجردون با هر بهانه

دراين هفت روزديدم گريه وآه – نديدم آب ونان زين قوم گمراه

دراين هفت روز بوده گريه كارم – بجزگريه دگرراهي ندارم

دراين هفت روزدربازاركوفه – بديدم طعنه ازاغياركوفه

دراين هفت روزبسكه گريه كردم – نشانش مانده دررخسارزردم

سرِهركوچه وبازاررفتم – به هرجمعي كه بُد اغياررفتم

عبيدالله دون درمجلس خويش – نموده قلب مارا ازستم ريش

بسي زخم زبان كرده نثارم – رسيده تاكجا اين روزگارم

به قلب خسته وحال پريشان – نموده جمع مارا كنج زندان

سكينه،فاطمه،كلثوم وسجاد – ستمها ديد ازاين قوم زنازاد

چگويم من ازاين حال پريشان – حسين جانم حسين جانم حسين جان

نما اي باقري كوتاه مطلب – كه نتواني بيان حال زينب

********************

روان سوي قتلگاه

آه ازآن ساعتي كه – بادوصداشك وآه

زينب كبري شده – روان سوي قتلگاه

ديد كه شمرلعين - سوي حسينش رود

زبهرقتل حسين – نوردوعينش رود

گفت بده مهلتي – تاكه وداعش كنم

لحظه آخربود – كمي نگاهش كنم

زگرمي آفتاب - سايه كنم برسرش

زخم فراوان بود - بربدن اطهرش

تشنگي اش را ببين – جرعه آبش بده

بهرخداونبي - تويك جوابش بده

حسين صدايش شنيد – گفت اياخواهرم

بروسوي خيمه اي – حافظ اهل حرم

چون بسوي خيمه ها – باغم دل بازگشت

براي اهل حرم - اسارت آغازگشت

دقايقي بعدازآن – زلزله اي اوفتاد

بجان اهل حرم – ولوله اي اوفتاد

سرحسين شدجدا – گشت بنوك سنان

ازاين مصيبت شده – ولوله اي درجهان

زمـيـن كربـبـلا - گشت بجوش وخروش

بانگ الاقدقتل – رسدزهرسوبگوش

روان شده ذوالجناح – بناله واشك وآه

شيهه كنان ميرود – زغم سوي قتلگاه

باقري آندم غمين – زينب كبري شده

چونكه بدشت بلا – اسيرغمهاشده

حسين حسين يا حسين - حسين حسين يا حسين

حسين حسين يا حسين - حسين حسين يا حسين

**************

ميروم ازكربلايت الوداع – جان بقربان وفايت الوداع

الوداع اي جان من جانان من – الوداع اي روح من اي جان من

الوداع اي زاده زهراحسين – الوداع اي كشته تيغ و سُنين

من بسوي شام ويران ميروم – آمدم با جان وبي جان ميروم

اي حسين اي زاده خيرالبشر – سوي شام و كوفه هستم رَه سِپر

ميروم من همره شمروسنان – همره خولي وزجر و ساربان

ميروم اينك بصدجوروجفا – ميروم با اين گروه بي حيا

ميبرندم اي حسين ازاين زمين – با جفا وجوربِن سعدلعين

ميبرندم با دوصدجوروجفا – ميبرندم اين گروه اشقيا

ميبرندم ازكنارت اي حسين – ميبرندم با فغان و شوروشين

ميبرندم بازنان وكودكان – ميبرندم با دوصدآه وفغان

ميبرندم با دوصدرنج وعذاب – ميبرندم ازكنارت با عتاب

ميبرندم ازبرت شادي كنان – ابن سعدوخولي وشمروسنان

ازمدينه بابرادرآمدم – باحسين،عباس واكبرآمدم

ليك اكنون بي برادرميروم – دل غمين و خاك برسرميروم

ميروم افسرده ازاين سرزمين – چون گلِ پژمرده ازاين سرزمين

من سفيرانقلابم ياحسين – بهردين پا درركابم يا حسين

ميروم تا شاميان رسوا كنم – كوفيان را همدم غمها كنم

ميروم اما جدائي مشكل است – بس غم و غصه كنون دراين دل است

باقري زينب بصدشورونوا – سوي كوفه شدروان ازكربلا

اي حسين جان اي حسين جان اي حسين - اي حسين جان اي حسين جان اي حسين

اي حسين جان اي حسين جان اي حسين - اي حسين جان اي حسين جان اي حسين

******************

جانم حسين جانم حسين***اي جان جانانم حسين

رخت عزا دربركنيد***ماه محرم آمده

خاك عزا برسركنيد***ماه محرم آمده

جانم حسين جانم حسين***اي جان جانانم حسين

ايام شادي رفته و*** ايام ماتم آمده

ايام سوگِ اشرفِ***اولاد آدم آمده

جانم حسين جانم حسين***اي جان جانانم حسين

برسردرِهرخانه اي***يك پرچمي برپاشده

يعني محرم آمده***ايام عاشوراشده

جانم حسين جانم حسين***اي جان جانانم حسين

بهرحسين بن علي***نوحه كنان زهراشده

درهرخيابان ومحل***يك مجلسي برپاشده

جانم حسين جانم حسين***اي جان جانانم حسين

نوحه كنان سينه زنان***با اشك وبا آه وفغان

هرمسجدوهرخانه اي***مردوزن وپيروجوان

جانم حسين جانم حسين***اي جان جانانم حسين

ماه محرم آمده***برپاشده بزم عزا

اي باقري درهرمحل***بهرشهيدكربلا

جانم حسين جانم حسين***اي جان جانانم حسين

جانم حسين ، حسين ، حسين***جانم حسين ، حسين ، حسين

حسين،حسين،حسين،حسين

حسين،حسين،حسين،حسين

حسين،حسين،حسين،حسين

سروده مديرسايت به مناسبت حلول ماه محرم

*********************

آمد محرم = ايام ماتم

حسين حسين جان،حسين حسين جان***حسين حسين جان،حسين حسين جان

آمد محرم = ايام ماتم

آمد بدشت كربلا يك كاروان غم

حسين حسين جان،حسين حسين جان***حسين حسين جان،حسين حسين جان

ماه عزاشد = ماتم بپاشد

سبط نبي وارد بدشت كربلاشد

حسين حسين جان،حسين حسين جان***حسين حسين جان،حسين حسين جان

شاه شهيدان = باخيل ياران

با غصه وغم وارد دشت بلا شد

حسين حسين جان،حسين حسين جان***حسين حسين جان،حسين حسين جان

باظلم وكينه = اوازمدينه

عازم بسوي مكه وكرببلا شد

حسين حسين جان،حسين حسين جان***حسين حسين جان،حسين حسين جان

قبل ازمحرم = آن شاه عالم

ازمكه سوي سرزمين نينوا شد

حسين حسين جان،حسين حسين جان***حسين حسين جان،حسين حسين جان

در راه جانان = بگذشته ازجان

ازملك ومال و خانمان خودجدا شد

حسين حسين جان،حسين حسين جان***حسين حسين جان،حسين حسين جان

منزل بمنزل = يك كاروان دل

صد دل نموده يكدل و سوي خدا شد

حسين حسين جان،حسين حسين جان***حسين حسين جان،حسين حسين جان

دردشت وصحرا = آن شاه بطحا

اي باقري با ظلم وكينه مبتلا شد

حسين حسين جان،حسين حسين جان***حسين حسين جان،حسين حسين جان

***********************

اي بلبل شيرين زبان اصغر – رفتي توازتاب وتوان اصغر

اي شيرخواره مانده اي بي شير – ازتشنگي تودرفغان اصغر

بي تاب وطاقت گشته اي اكنون – ازتشنگي لَه لَه كنان اصغر

دراين بيابان آب شد ناياب – بهرتو و اين كودكان اصغر

پستان مادرخالي ازشيراست – درخيمه ها زاري كنان اصغر

درخيمه بانگ العطش باشد – اينك بلندازكودكان اصغر

قحطي آب است اندراين صحرا – ازظلم كوفي الامان اصغر

آتش زدي برجان من تواِي – طفل ضعيف و ناتوان اصغر

آوخ بجاي آب شدپاسخ – تيرسه شعبه دركمان اصغر

برحلق پاك ونازكت آمد – تيرازكمان پرش كنان اصغر

گلگون شده قنداقه ات ازخون – ازضربت تيروكمان اصغر

ازخون سرخ حنجرت اسلام – شدسربلند و جاودان اصغر

اي باقري برگوتوبا زاري – اي بلبلِ شيرين زبان اصغر

************************

جوانان بني هاشم بيائيد

علي رابردرخيمه رسانيد

جوانان بني هاشم – بيائيدازحرم بيرون

فتاده اكبرم اينك – به ميدان باتني پرخون

 كنارنعش اواينك – بگويم بادلي محزون

علي جانم علي جانم – علي جانم علي جانم

بيائيدوهمه باهم – سوي خيمه بريداورا

گذاريدش به يك جائي – نبيند مادرش ليلا

زداغ مرگ اوشايد – سپاردجان همين حالا

علي جانم علي جانم – علي جانم علي جانم

بيااي خواهرم زينب – نگربرقامت اكبر

كه اينك دردل دشمن – شده اوچون گلي پرپر

شده صدچاك جسم او – زتيرونيزه وخنجر

علي جانم علي جانم – علي جانم علي جانم

عـلـيِّ اكـبـرلـيـلا – فتاده اندراين صحرا

شكسته فرق و پهلويش – چنان كه حيدروزهرا

كنارنعش اوگويد – دلِ بشكسته اين بابا

علي جانم علي جانم – علي جانم علي جانم

تنِ اوچاكچاك اكنون – فتاده رويِ خاك اكنون

فتاده پيكرش اينك – دراين صحرابخاك وخون

شده ورد زبانِ من – كنون با ديدهِ پرخون

علي جانم علي جانم – علي جانم علي جانم

خدايا شبه پيغمبر – شده همچون گلي پرپر

جوان من شده ملحق – به جدّ وبابِ من حيدر

بگواي باقري اينك – بيادِ حيدرِ صفدر

علي جانم علي جانم – علي جانم علي جانم

 ***************************

ياحسين جانم حسين جان***ياحسين جانم حسين جان

دوم ماه محرّم كربلاشد شورو ماتم***وارد كرببلاشد كارواني همدم غم

بوي غربت،بوي محنت برمشام آيد دمادم***رهبراين كاروان است سرورو مولا حسين جان

ياحسين جانم حسين جان***ياحسين جانم حسين جان

اسب آقا اندر آنجا پايكوب اندر زمين است***گفت آقا نام اينجا باغم و محنت قرين است

بار بگشائيد كاينجا ايستگاهِ آخرين است***ميشود آخر در اينجا بي كس وتنها حسين جان

ياحسين جانم حسين جان***ياحسين جانم حسين جان

اي جوانان اندر اينجا خيمه ها بر پا نمائيد***بار اندازيد اينجا مسكن و ماوي نمائيد

بهر محنت اندر اينجا خويش پا برجا نمائيد***چون كند آخر دراينجا منزل و ماوي حسين جان

ياحسين جانم حسين جان***ياحسين جانم حسين جان

خيمه ها كردند برپا اندر آن دشت و بيابان***چون بفرمانِ حسيني نوجوانان و جوانان

آخرين منزل شد آنجا بهرِآن پاكيزه جانان***از ازل بوده است اينجا منزلِ آقا حسين جان

ياحسين جانم حسين جان***ياحسين جانم حسين جان

خيمه هاي هشت روزه اندر آن صحراست برپا***آتش كين وعداوت خيمه ها را كنده ازجا

خيمه گاهي بس مجلّل جاي آن گشته مهيّا***باقري در كربلا بين خيمه مولا حسين جان

ياحسين جانم حسين جان***ياحسين جانم حسين جان

ياحسين جانم حسين جان***ياحسين جانم حسين جان

ياحسين جانم حسين جان***ياحسين جانم حسين جان

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين ثارالله***آقا اباعبدالله

حسين حسين ثارالله***آقا اباعبدالله

حسين حسين ثارالله***آقا اباعبدالله

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

شهيدكربلا حسين***غريب نينوا حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

شهيدكربلا حسين***سرازبدن جدا حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

شهيدكربلا حسين***قتيل اشقيا حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

*********************

دوم ماه محرم كربلاماتم سراشد

دوم ماه محرم كربلاماتم سراشد***كارواني ازمدينه واردكرببلاشد

گشته برپا    شوروغوغا***درميانِ      آلِ طاها

ياحسين ياثارالله ياحسين ياثارالله***ياحسين ياثارالله ياحسين ياثارالله

چونكه شدواردبدشت كربلا فرزندزهرا***لشكراندوه وماتم پرنمودآن دشت وصحرا

جمله دلها غمين شد***پرزآه آتشين شد

ياحسين ياثارالله ياحسين ياثارالله***ياحسين ياثارالله ياحسين ياثارالله

سبط پيغمبربگفتانام اين صحراچه باشد***علت اين ترس ووحشت اين همه غمهاچه  باشد

كربلاگراين زمين است***باغم ومحنت عجين است

ياحسين ياثارالله ياحسين ياثارالله***ياحسين ياثارالله ياحسين ياثارالله

آدم موسي وعيسي اندراينجاگريه كرده***نوح وابراهيم ويحيي اندراينجا نوحه كرده

اين زمين باحزن وماتم***ازازل گرديده توام

ياحسين ياثارالله ياحسين ياثارالله***ياحسين ياثارالله ياحسين ياثارالله

خيمه هابرپاكنيداي نوجوانان وجوانان***آخرين منزل بوداينجازبهر ماعزيزان

من كه برعالم پناهم***باشداينجاقتلگاهم

ياحسين ياثارالله ياحسين ياثارالله***ياحسين ياثارالله ياحسين ياثارالله

خيمه هابرپاشده امروزدرآن دشت وصحرا***ليك درشام غريبان كنده شدازظلم اعدا

آتش اندرخيمه دين***زد عبيدالله بي دين

ياحسين ياثارالله ياحسين ياثارالله***ياحسين ياثارالله ياحسين ياثارالله

شعله ها ازخيمه ها ودود آن بربام كيوان***كودكان پابرهنه دشت پرخارمغيلان

باقري بنگرچه ها شد***ظلم برآل عباشد

ياحسين ياثارالله ياحسين ياثارالله***ياحسين ياثارالله ياحسين ياثارالله

ياحسين ياثارالله ياحسين ياثارالله***ياحسين ياثارالله ياحسين ياثارالله

مظلوم حسين حسين حسين***مظلوم حسين حسين حسين

مظلوم حسين حسين حسين***مظلوم حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين ثارالله***آقا اباعبدالله

حسين حسين ثارالله***آقا اباعبدالله

حسين حسين ثارالله***آقا اباعبدالله

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

شهيدكربلا حسين***غريب نينوا حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

شهيدكربلا حسين***سرازبدن جدا حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

شهيدكربلا حسين***قتيل اشقيا حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

*********************

آمدي دركربلاباخيل يارانت حسين جان

آمدي دركربلاباخيل يارانت حسين جان***باتمام ياوران وجان نثارانت حسين جان

عالمي درشوروشين است***ذكرهستي ياحسين است

ياحسين جانم فدايت***ياحسين جانم فديت

آمدي بازينب وكلثوم وهم  عباس واكبر***آمدي باعون وعبدالله وسجادوهم اصغر

كربلايت پربلاشد***قبله اهل ولاشد

ياحسين جانم فدايت***ياحسين جانم فديت

آمدي اندرمناي كربلاتواي حسين جان***تاكني درراه قرآن جان فداتواي حسين جان

حج تودركربلاشد***قتلگاه تومناشد

ياحسين جانم فدايت***ياحسين جانم فديت

توفداگشتي ولي اسلام ودين رازنده كردي***دين حق رادرجهان جاويدوهم پاينده كردي

ازسروجانت گذشتي***خودتوثارالله گشتي

ياحسين جانم فدايت***ياحسين جانم فديت

باقري ياليتناكنّا معك گويدحسين جان***راه حق راه نبي راه توراپويدحسين جان

توشهيدكربلايي***درره حق جان فدايي

ياحسين جانم فدايت***ياحسين جانم فديت

ياحسين جانم فدايت***ياحسين جانم فديت

ياحسين يابن الزّهرا***ياحسين يابن الزّهرا

ياحسين يابن الزّهرا***ياحسين يابن الزّهرا

ياحسين ياحسين***ياحسين ياحسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين ثارالله***آقا اباعبدالله

حسين حسين ثارالله***آقا اباعبدالله

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

شهيدكربلا حسين***غريب نينوا حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

شهيدكربلا حسين***سرازبدن جدا حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

شهيدكربلا حسين***قتيل اشقيا حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

*********************

دوم ماه محرم چون بدشت كربلا

ياس ميگويدحسين احساس ميگويدحسين***جمله جن وملك والنّاس ميگويدحسين

دوم ماه محرم چون بدشت كربلا***شدحسين بن علي بامحنت ورنج وبلا

بازنان وكودكان وياوران جان نثار***درپي فرمان يزدان جملگي قالوابلي

انتخاب حق زبين النّاس ميگويدحسين***ياس ميگويدحسين احساس ميگويدحسين

خيمه هاشدبرسرِپا اندآن دشت وديار***بهرياران حسيني آن شهِ والا تبار

ليك بودي خيمه ها نا امن از ظلم يزيد***چونكه باشدآل سفيان كينه توزونابكار

شمردون باخنجرالماس ميگويدحسين***ياس ميگويدحسين احساس ميگويدحسين

روزهفتم آب رابستندبرآل رسول***آب هم آبي كه باشدمهرِزهراي بتول

روزهشتم آب شدكمياب اندرخيمه ها***روزتاسوعاهمه ازتشنگي زاروملول

آب هم باناله واحساس ميگويدحسين***ياس ميگويدحسين احساس ميگويدحسين

روزعاشورالبِ خشكيده وقلب كباب***كودكان تشنه لب دررزيرهُرم آفتاب

اصغربي شيرهم اندركنارنهرآب***ميزندپرپربروي دست مام خودرباب

هم لبان تشنه عباس ميگويدحسين***ياس ميگويدحسين احساس ميگويدحسين

عصرعاشوراحسين اندرميان قتلگاه***گفت باآن شاميان بي حياي روسياه

باچه جرمي ميكشيدم اي گروه كينه جو***لا اقل آبي دهيدم اي گروه دين تباه

باقري با ناله واحساس ميگويدحسين***ياس ميگويدحسين احساس ميگويدحسين

ياحسين وياحسين وياحسين وياحسين***ياحسين وياحسين وياحسين وياحسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين ثارالله***آقا اباعبدالله

حسين حسين ثارالله***آقا اباعبدالله

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

شهيدكربلا حسين***غريب نينوا حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

شهيدكربلا حسين***سرازبدن جدا حسين

شهيدكربلا حسين***قتيل اشقيا حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

*********************

يا سيّدي يا عبّاس***يا سيّدي يا عبّاس

اي با وفا ابا الفضل***يا سيّدي يا عبّاس

مشكل گشا ابا الفضل***يا سيّدي يا عبّاس

سقا وميرِ لشكر***يا سيّدي يا عبّاس

برتشنگان آب آور***يا سيّدي يا عبّاس

سرداري و سپهدار***يا سيّدي يا عبّاس

صاحب لوا علمدار***يا سيّدي يا عبّاس

اي جانفدايِ حسين***يا سيّدي يا عبّاس

صاحب لوايِ حسين***يا سيّدي يا عبّاس

پشت و پناهِ حسين***يا سيّدي يا عبّاس

ميرِ سپاهِ حسين***يا سيّدي يا عبّاس

اي با وفا مشكل گشا***سقا وميرِ كربلا

باشد سكينه منتظر***اندرميانِ خيمه ها

تا كه رساني جرعه اي***آبِ روان بر بچه ها

سقا تو بنما كوششي***آبي رسان بهرِ خدا

بشنو صدايِ العطش***باشد بلند از اندر سما

سقاي دشتِ كربلا***يا سيّدي يا عبّاس

يا سيّدي يا عبّاس***يا سيّدي يا عبّاس

سقايِ دشتِ كربلا***دستش شده ازتن جدا

آن هردو چشمِ نازنين***گشته است خونين از جفا

فرقش چنان فرقِ علي***شد با عمودِ كين دوتا

جسمِ شريفش غرقه خون***گشته است از سرتا بپا

آندم بجايِ سيّدي***گفتا كه ادرك يا اخا

اي هردو دست ازتن جدا***يا سيّدي يا عبّاس

يا سيّدي يا عبّاس***يا سيّدي يا عبّاس

آمد حسين امّا چسان***اشك ازدوچشمانش روان

بشنيد چون ادرك اخا***با صوتِ عبّاسِ جوان

آمد سرِ با لينِ او***با گريه و آه و فغان

امّا چه عبّاسي شده***بشكسته دست و استخوان

چشمِ شريفش غرقه خون***جسمِ شريفش نا توان

دستش نهاده بركمر***آندم شهِ عصرو زمان

گفتا كه پشتِ من شكست***ازداغ مرگت ناگهان

آندم غمين شد مصطفي***يا سيّدي يا عبّاس

يا سيّدي يا عبّاس***يا سيّدي يا عبّاس

برگشت حسين سويِ حرم***ميگفت و اي برادرم

گويم چه با لب تشنگان***با نازدانه دخترم

بيند سكينه منتظر***با اهلبيتِ محترم

گفتا دگر عبّاس نيست***رفته زكف آب آورم

گوئيد با لب تشنگان***رفته است سقا از برم

ازبعد عبّاسِ جوان***ديگر گذشت آب ازسرم

بعد علمدارم كنون***گيرد علم را خواهرم

اي باقري اينك بگو***يا سيّدي يا عبّاس

يا سيّدي يا عبّاس***يا سيّدي يا عبّاس

يا سيّدي يا عبّاس***يا سيّدي يا عبّاس

اي باوفا ابا الفضل***يا سيّدي يا عبّاس

مشكل گشا ابا الفضل***يا سيّدي يا عبّاس

يا عبّاس يا عبّاس***يا عبّاس يا عبّاس

يا عبّاس يا عبّاس***يا عبّاس يا عبّاس

يا عبّاس يا عبّاس***يا عبّاس يا عبّاس

يا كاشف الكرب الحسين***يا عبّاس يا عبّاس

يا كاشف الكرب الحسين***يا عبّاس يا عبّاس

حق برادرت حسين***يا عبّاس يا عبّاس

حق برادرت حسين***يا عبّاس يا عبّاس

اِكشّف لنا كُروبنا***يا عبّاس يا عبّاس

اِكشِف لنا كُروبنا***يا عبّاس يا عبّاس

حاجات ما بنما روا***يا عبّاس يا عبّاس

مرضاي ما بده شفا***يا عبّاس يا عبّاس

كن قسمتِ ما كربلا***يا عبّاس يا عبّاس

قرضاي ما را كن ادا***يا عبّاس يا عبّاس

درد مارا نما دوا***يا عبّاس يا عبّاس

يا عبّاس يا عبّاس***يا عبّاس يا عبّاس

يا عباس يا سيدي***يا عباس يا سيدي

يا عباس يا سيدي***يا عباس يا سيدي

*******************

يا ابوفاضل علمدار شه كرببلائي

يا ابوفاضل علمدار شه كرببلائي***پاسداري و اميري و سقا صاحب لوائي

ياور و يار حسيني حضرت عباس نامت***هم لقب باب الحوائج تو عزيز كبريائي

اي سقاي تشنه كامان تشنه آب فراتيم***كن نصيب ما تو زان آب فرات ايكه سقائي

حاجت ما را روا كن حاجت بسيار داريم***ما همه محتاج آن درگاه و تو حاجت روائي

مشكل بسيار داريم حل نما تو آن مشاكل***مشكل ما را تو بگشا ايكه تو مشكل گشائي

اي طبيب دردمندان درد ماها را دوا كن***ايكه خاك در گهت باشد به هر دردي دوائي

كاشف الكربي تو عن وجه الحسين يا كاشف الكرب***برطرف بنما گرفتاري بده بر ما صفائي

باقري بر درگه لطف تو از غم ايستاده***از كرم ياري كنش بنما نصيبش كربلائي

*******************

سرزدازبيت اميرالمؤمنين

سرزدازبيت اميرالمؤمنين***كودكي خورشيدروي ومه جبن

ميدرخشدهمچومه سيماي او***زان سبب خورعاشق وشيداي او

شدچو روزازماه رخسارش چوشب***گشت زان ماه بني هاشم لقب

اوچوازبيت علي سرميزند***طعنه برخورشيدخاورميزند

همچوخورتابيدچون ازكوهسار***ماه درپيش رخش شدشرمسار

چارشعبان چون بدنياپانهاد***بهرماروزخوشي برجانهاد

چارشعبان چون بدنيا آمده***روزشادي بهرماها آمده

بدركامل درشب چارآمده***نورخوراندرشب تارآمده

مادرش خوشحال وخندان آمده***چونكه ازاوشيريزدان آمده

بچه شيرازشيرحق مولودشد***چارشعبان طالعش مسعودشد

شادشداينك علي ازآن سبب***خانه اش شدزادگاه شيررب

قهرماني آمدازبهرجَمَل***ماه نوطالع شدازبرج حَمَل

بهرصفين يكه تازي آمده***نهروان راشاهبازي آمده

اوسپه سالارعاشورابود***ياورنوردل زهرابود

برحسين بنگرچسان شادآمده***بهراوازغيب امداد آمده

ياوري ازبهرعاشورآمده***روزميلادش چه پرشورآمده

گاه خندان وگهي گريان شده***آسمانيها ازآن حيران شده

بهرميلادش بودخندان علي***بهربازوهاي اوگريان علي

الغرض چون اوبدنيا پانهاد***باب حاجاتي بروي ما گشاد

حل مشكلهادراوبنهفته اند***زان سبب باب الحوائج گفته اند

وارث حلال مشكلهاشده***چون علي آئينه دلها شده

هركه افتددرغم ورنج وتعب***هست ذكريا ابالفضلش بلب

بي كلاچ وترمزودرپرتگاه***اوفتدسوي اباالفضلش نگاه

باقري توبارها ديدي ازاو***معجزاتي بي كلام وگفتگو

*******************

سقاي دشت كربلا اباالفضل

عباس يا عباس يا اباالفضل***عباس يا عباس يا اباالفضل

سقاي دشت كربلا اباالفضل***اي ياوردين خدا اباالفضل

يارعزيزفاطمه اباالفضل***ازتوعدودرواهمه اباالفضل

يابن علي شيرخدا اباالفضل***اي يارسبط مصطفي اباالفضل

عباس يا عباس يا اباالفضل***عباس يا عباس يا اباالفضل

عباسم وآب آورحسينم***دركربلامن ياورحسينم

اندرحرم طفلان درانتظارند***چشم انتظاري بهرآب دارند

باشدحسين ازتشنگي چوبي تاب***لب تشنه ام امانمي خورم آب

انّي انا العبّاس والاباالفضل***انّي انا العبّاس والاباالفضل

يانفس من بعدالحسين هوني***وبعده لاكنت ان تكوني

هذالحسين شارب المنون***وتشربين الباردالمعين

هيهات ماهذافعال ديني***ولافعال صادق اليقين

انّي انا العبّاس والاباالفضل***انّي انا العبّاس والاباالفضل

يك مشك آبي كرده ام مهيا***كانرارسانم من به آل طاها

اصغرميان خيمه هست بي تاب***طفلان درانتظارجرعه اي آب

من ياورآن شاه راستينم***حتي شورببريده اين يمينم

انّي انا العبّاس والاباالفضل***انّي انا العبّاس والاباالفضل

والله ان قطعتموايميني***انّي اُحامي ابدًا عن ديني

وعن امام الصادق اليقين***نجل النّبي الطاهرالامين

انّي انا العبّاس والاباالفضل***انّي انا العبّاس والاباالفضل

دست چپم گرازبدن جداشد***دستم فداي دين مصطفا شد

اين آب رامن ميبرم بدندان***درخيمه گه بهرلبان عطشان

يارب مراكن ياوري دراين راه***من يك تن واين مردمان گمراه

انّي انا العبّاس والاباالفضل***انّي انا العبّاس والاباالفضل

يانفس لاتخشي من الكفار***وابشري برحمة الجبّار

مع النّبي سيّدالمختار***قدقطعواببغيهم يساري

فاصلهم ياربّ حرّالنّار***انّي انا العبّاس والاباالفضل

چشمان من شدغرقه خون خدايا***شدپيكرمن لاله گون خدايا

ياسيّدي اينك برس بدادم***چونكه ززين من برزمين فتادم

جان برادريااخازاحسان***يك لحظه بالينم بيابه ميدان

انّي انا العبّاس والاباالفضل***انّي انا العبّاس والاباالفضل

آمدحسين آندم كنارعباس***بيندكه پرپرگشته آن گل ياس

دستي نهاده بركمرهمي گفت***جان اخا كي ازجفاتراكشت

پشتم شكسته بسته راه چاره***آيا شودبينم ترادوباره

انّي اخاك يا اخا اباالفضل***انّي اخاك يا اخا اباالفضل

برخيزوبين اندرميان صحرا***گشتم غريب وبي معين وتنها

يكسوزداغ قاسم وهم اكبر***يكسوغم طفلانم اي برادر

اندرحرم طفلان درانتظارند***چشم انتظاري بهرآب دارند

گويم چي با اهل حرم برادر***با اهلبيت محترم برادر

جويداگرازمن تراسكينه***گويم چي پاسخ بهرآن حزينه

انّي اخاك يا اخا اباالفضل***انّي اخاك يا اخا اباالفضل

ميخواست تاعبّاس رازميدان***حملش نمايدسوي خيمه گاهان

اما چنان پرپربُدآن گل ياس***ممكن نشدحمل جناب عباس

پشت حسين ازاين جفادوتاشد***چونكه زعباس آن زمان جداشد

اي باقري بنگركه شاه بطحا***بي ياوروآب آوراست وتنها

عباس ياعباس يا اباالفضل***عباس ياعباس يا اباالفضل

عباس ياعباس يا اباالفضل***عباس ياعباس يا اباالفضل

اباالفضل اباالفضل اباالفضل***اباالفضل اباالفضل اباالفضل

اباالفضل اباالفضل اباالفضل***اباالفضل اباالفضل اباالفضل

*******************

كودستهايت عباس

كودستهايت عباس**جانم فدايت عباس***كودستهايت عباس**جانم فدايت عباس

اندركنارعلقم**پشت حسين شده خم***بانازنين برادر**گويدچنين دمادم

كودستهايت عباس**جانم فدايت عباس***كودستهايت عباس**جانم فدايت عباس

كي اين ستم بماكرد**برماچنين جفاكرد***كي ازبدن بدينسان**دست توراجداكرد

كودستهايت عباس**جانم فدايت عباس***كودستهايت عباس**جانم فدايت عباس

كي پشت من شكسته**شدراه چاره بسته***دست توراجداكرد**دست مراهم بسته

كودستهايت عباس**جانم فدايت عباس***كودستهايت عباس**جانم فدايت عباس

شدروزماتم عباس**برمن دمادم عباس***برقلب من نشسته**غمهاي عالم عباس

كودستهايت عباس**جانم فدايت عباس***كودستهايت عباس**جانم فدايت عباس

بي ياروياورم من**هم بي برادرم من***اي باقري ببين كه**بي عون وجعفرم من

كودستهايت عباس**جانم فدايت عباس***كودستهايت عباس**جانم فدايت عباس

ياعباس وياعباس ياعباس وياعباس***ياعباس وياعباس ياعباس وياعباس

ياعباس وياعباس ياعباس وياعباس***ياعباس وياعباس ياعباس وياعباس

باب الحوائج عباس باب الحوائج عباس***باب الحوائج عباس باب الحوائج عباس

باب الحوائج عباس باب الحوائج عباس***باب الحوائج عباس باب الحوائج عباس

ياباب الحوائج ياعباس ياعباس***ياباب الحوائج ياعباس ياعباس

ياباب الحوائج ياعباس ياعباس***ياباب الحوائج ياعباس ياعباس

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

*******************

حيدر كر ببلا ئي ياعلي***توشبيه مصطفائي

حيدركرببلااي اكبرم***كن وداع اينك توبا اهل حرم

سوي جبهه ميروي تاج سرم***ميسپارم بخدايت پسرم

ميروي توسوي ميدان جهاد***باگروه روسياه بدنهاد

ميروي اما كمي آهسته تر***تاكه بابا بكندبرتونظر

برقدوبالاي اوكردي نگاه***روبدرگاه خداباسوزوآه

روبدرگاه خداكردحسين ***گفت اينك اي خداي عالمين

باش شاهدكه علي اكبرم***درره دين توگشته ياورم

اين علي كه خودشبيه مصطفي است***همچواحمدنيكخوي وباصفاست

گشته عازم سوي ميدان جهاد***درنبرددشمنان بدنهاد

كردم اينك اكبرم را اي خدا***درره احياي دين توفدا

رفت اكبرسوي ميدان نبرد***جنگ بادشمن راچون آغازكرد

آن يكي گفتاكه اين خودمصطفي است***ديگري گفتاعلي مرتضي است

ديگري گفتاعلي اكبراست***اين شبيه جدخودپيغمبراست

برحسين دنياچسان گرديده تنگ***كه علي اكبرش آمدبه جنگ

حمله كرداكبرچوحيدرآن زمان***برگروه كوفيان وشاميان

حمله بنمودهمچنان شيرژيان***برشگالان وسگان وروبهان

كشت تعدادزيادي زان گروه***آمدند ازحمله هايش درستوه

ليك دشمن چنگ ودندان آخته***بهرقتلش تيغ كين افراخته

منقذبن مره تيغ كين نواخت***نازنين فرق علي اكبرشكافت

گفت اكبرآنگه اي باباي من***گشت جنت منزل وماواي من

اين بودجدم كه ميگويدسلام***سوي مابشتاب اي ابن الكرام

پس حسين آمدكناراكبرش***پاك كردآن چهرۀ ازخون ترش

ديدفرقش چون علي مرتضي***گشته منشق ازعموداشقيا

قطعه قطعه جسم پاك نازنين***ميكشدپاهاي خودروي زمين

صورتش برصورت اكبرنهاد***چهره اش برشبه پيغمبرنهاد

گفت آندم يابُنيّ ظلموك***قتل الله عدوًّا قتلوك

كردروآندم بسوي خيمه ها***كاي جوانان عزيزباصفا

جملگي ايندم مراياري كنيد***پاي اين كشته عزاداري كنيد

كشتي غم رازموج خون بريد***اكبرم ازمعركه بيرون بريد

من ندارم طاقت وتاب وتوان***تانمايم حمل جسم اين جوان

چونكه قطعه قطعه باشدپيكرش***غرقه درخون فرق وچشمان ترش

عمه اش زينب شدآگه آن زمان***باشتاب آمدبسوي آن جوان

اوهمي ناليدوميگفتي جلي***نورچشمم ميوۀ قلبم علي

باقري درماتم آه وفغان***باحسين وعمه هاي اين جوان

حيدر كر ببلا ئي ياعلي***توشبيه مصطفائي

حيدر كر ببلا ئي ياعلي***توشبيه مصطفائي

ياعلي وياعلي وياعلي***ياعلي وياعلي وياعلي

ياعلي وياعلي وياعلي***ياعلي وياعلي وياعلي

ياحسين ياحسين ياحسين***ياحسين ياحسين ياحسين

ياحسين ياحسين ياحسين***ياحسين ياحسين ياحسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

مظلوم حسين آقا حسين***اي بي كس وتنهاحسين

مظلوم حسين آقا حسين***اي بي كس وتنهاحسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

*************************

هفتم محرم است

السلام اي تشنه لب ياحسين بن علي***السلام اي تشنه لب ياحسين بن علي

هفتم محرم است * روزاندوه وغم است***بسته شد آب روان * روزحزن وماتم است

العطش دركربلا * شدبلندازخيمه ها***چون شده قحطي آب * ناله اندرسما

بسته شدراه فرات * برعزيز مصطفي***آب راممنوع كرد * ابن سعدبي حيا

بين دوآب روان * گشته است قحطي آب***گشته دشت كربلا * ازعطش همچون سراب

شدموكل برفرات * عده اي ازشاميان***برحسين واهلبيت * بسته شدآب روان

نامه هاي بي شمار * برحسين ازكوفيان***كرددعوت تاحسين * شدبرآنها ميهمان

شدچوسبط مصطفي  * وارد آن سرزمين***ليكن ازآن كوفيان * نقض پيمان راببين

احترام ميهمان * هست فرمان رسول***ليك براين ميهمان * شدازآن فرمان عدول

كس نديده درجهان * ميهماني تشنه لب***ليك شداين ميهمان * تشنه لب ياللعجب

كوفيان برميهمان * تيغ تيزافراختند***ميهمانان تشنه لب * كربلاجان باختند

اكبرواصغرببين * شدلب تشنه شهيد***دركنارنهرآب * واي ازاين ظلم يزيد

روزعاشوراحسين * درميان قتلگاه***گفت مردم تشنه ام * بافغان وسوزوآه

پاسخي نشنيدجز * دشنۀ شمرپليد***تشنه لب اي باقري * شدحسين ماشهيد

السلام اي تشنه لب ياحسين بن علي***السلام اي تشنه لب ياحسين بن علي

ياحسين و ياحسين***ياحسين و ياحسين

ياحسين و ياحسين***ياحسين و ياحسين

ياحسين ياثارالله***ياحسين ياثارالله

ياحسين ياثارالله***ياحسين ياثارالله

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين ثارالله***آقا اباعبدالله

حسين حسين ثارالله***آقا اباعبدالله

حسين حسين ثارالله***آقا اباعبدالله

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

شهيدكربلا حسين***غريب نينوا حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

شهيدكربلا حسين***سرازبدن جدا حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

شهيدكربلا حسين***قتيل اشقيا حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

***********************

هفتم ماه محرم  شمردون بي حيا

السلام اي تشنه كامان دردياركربلا***السلام اي تشنه كامان دردياركربلا

هفتم ماه محرم  شمردون بي حيا***باپيامي ازيزيد  آمدبدشت كربلا

آب رابرگبرونصراني  نمودم من حلال***ليك آن ممنوع ميگردد به آل مصطفي

يابن سعداين نامه بنمايدبتوحجت تمام***تابگيري ازحسين وياورانش انتقام

همچنانكه تشنه لب شدكشته عثمان آن زمان***كشته گردداين زمان لب تشنه ياران امام

آب شدمهريه زهرابامركردگار***درزمان ازدواجش باشهِ دلدل سوار

ليك فرزندان اوگشتندممنوع ازفرات***شدبه فرزندان زهراظلم اينسان آشكار

بين دوآب روان اينك شده قحطي آب***دركنارعلقمه ازتشنگي دلها كباب

العطش گويان سكينه با تمام كودكان***شدزفرط تشنگي دشت بلاهمچون سراب

رفت عباس آورد آب ازكنارعلقمه***واردآب روان شدشيرحق بي واهمه

آب ناخورده روان شداوبسوي خيمه گاه***اوفتاداندرميان قوم عدوان همهمه

ليك شدآندم شهيد آن تشنه لب دربين راه***دستهايش شدجدا باحمله هاي آن سپاه

فرق اوبشكافته با يك عمودآهنين***شدحسين آندم به قتلش درفغان وسوزو وآه

تشنه لب شدكشته آخراكبرتازه جوان***شيرخواره تشنه لب شدكشتۀ آب روان

اوبروي دست بابا درفغان وسوزوآه***حرمله تيرسه شعبه زدبه حلقش ناگهان

باقري شد شاه دين آخرلبِ تشنه شهيد***وه چه ظلم ازميزبانان گشت با امريزيد

با لب تشنه حسين اندرميان قتلگاه***بهرقتلش گشته عازم شمرملعون پليد

السلام اي تشنه كامان دردياركربلا***السلام اي تشنه كامان دردياركربلا

ياحسين و ياحسين ياحسين و ياحسين***ياحسين و ياحسين ياحسين و ياحسين

ياحسين و ياحسين ياحسين و ياحسين***ياحسين و ياحسين ياحسين و ياحسين

ياحسين ياثارالله***ياحسين ياثارالله

ياحسين ياثارالله***ياحسين ياثارالله

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين ثارالله***آقا اباعبدالله

حسين حسين ثارالله***آقا اباعبدالله

حسين حسين ثارالله***آقا اباعبدالله

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

شهيدكربلا حسين***غريب نينوا حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

شهيدكربلا حسين***سرازبدن جدا حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

شهيدكربلا حسين***قتيل اشقيا حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

***********************

هفتم ماه محرم

هفتم ماهِ محرم***كربلاشد وادي غم

شمردون آمده زان رو***كربلاشد دشت ماتم

چون شمر بد اختر بايك سپاه آمد***با نامه اي خونبار آن روسياه آمد

جانم حسين جانم***جانم حسين جانم

هفتم ماهِ محرم***بستنِ آبِ فرات است

به رويِ حسينِ مظلوم***كه سفينة النّجاة است

چونكه يزيد دون كرده است منع آب***با آنكه حيوانات گردند از آن سيراب

جانم حسين جانم***جانم حسين جانم

هفتمِ ماهِ محرم***كربلا قحطيِ آب است

درحرم آب نباشد***تشنه لب طفلِ رباب است

عمروبن حجّا ج و پانصد سوارِ او***آبِ روان بستن شد افتخارِ او

جانم حسين جانم***جانم حسين جانم

هفتمِ ماهِ محرم***العطش ذكرِ لبان است

چون شده قحطيِ آب و***ناله ها برآسمان است

اهلِ حرم نالان چون آب شد كمياب***اصغربه گهواره گريد برايِ آب

جانم حسين جانم***جانم حسين جانم

هفتمِ ماهِ محرم***تشنه لب اصغرِ بي شير

همه اطفالِ حسيني***زعطش درغم و دلگير

اندر تلظّي شد اصغر زبي آبي***اي باقري اصغر نالان زبي تابي

جانم حسين جانم***جانم حسين جانم

جانم حسين جانم***جانم حسين جانم

حسين حسين جانم***حسين حسين جانم

حسين حسين جانم***حسين حسين جانم

حسين حسين ثارالله***آقا اباعبدالله

حسين حسين ثارالله***آقا اباعبدالله

حسين حسين ثارالله***آقا اباعبدالله

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

شهيدكربلا حسين***غريب نينوا حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

شهيدكربلا حسين***سرازبدن جدا حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

شهيدكربلا حسين***قتيل اشقيا حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين***حسين حسين حسين حسين

**********************

اين شعردرمقدمه كتاب همراه زائرين عتبات عاليات نوشته باقري پوراست

سلامِ ما به موسي كاظم سلامِ ما به تقي باد

هزارلعنتِ يزدان به دشمنانِ شقي باد

سلامِ ما به علي و حسين و حضرتِ زينب

سلامِ ما به ابا الفضل به صبح و ظهرو دلِ شب

سلامِ ما به اكبرو اصغر سلامِ ما به شهيدان

سلامِ ما به سكينه، رقيّه، خيلِ اسيران

سلامِ ما به زينب و كلثوم، سلام به حضرتِ سجّاد

سلامِ ما به صاحبِ عصرو امامْ مهديِ ما باد

سلام باد به هادي سلام به عسكري ازما

سلام باد به مهدي كه اوست دلبري ازما

سلامِ ما به امامِ غريبِ مركزِ بغداد

چه سالها كه به زندان اسيرِ فتنه و بيداد

سلامِ ما به امامي كه شد شهيد به زندان

جنازه اش را گرفتند بدوش چار غلامان

سه روز جسمِ شريفش نهاده بر پُلِ بغداد

غريب همچو حسين آن شهيدِ قومِ زنا زاد

سلامِ ما به امامي كه داشت دشمنِ خانه

مدام دخترِ مامون همي گرفت بهانه

سلامِ ما به امامي كه بود ماهِ مدينه

سه روز مانده به بغداد به پشتِ بام زكينه

چنانكه جد غريبش حسين زادهِ زهرا

سه روز بي كفن و دفن بدشت و دامنِ صحرا

سلامِ ما به علي آن وليِّ حجّتِ يزدان

سلامِ ما به علي آن كه بود تاليِ قرآن

همو كه مسجدِ كوفه بيادِ او كند افغان

همو كه منبر و محراب ز هجرِ او شده نالان

سلامِ ما به حسين آن كه شد زشهر و وطن دور

بدشتِ كرببلا شد غريب و بي كس و مهجور

سلامِ ما به حسين و ندايِ غربتِ او باد

كه جد و مادرو بابم فداي تربتِ او باد

سلامِ ما به لباني كه بود تشنهِ آبي

سلامِ ما به شهيدي كه داشت قلبِ كبابي

سلامِ ما به ابا الفضل به دستهايِ بريده

به فرقِ منشقِ عباس به قد سروِ خميده

سلامِ ما به علي باد عليِّ اكبرو اصغر

سلامِ ما به شهيدان شهيدِ نيزه و خنجر

سلامِ ما و ملايك برآن امامِ شهيدان

سلامِ باقري و هم سلامِ جملهِ ياران